Pracovní návyky

Projekt Pracovní návyky byl realizován Fondem dalšího vzdělávání od února 2014 do listopadu 2015. Byl zaměřen na hledání a rozvíjení místního potenciálu v lokalitách s vysokou nezaměstnaností a tvorbu nových pracovních příležitostí.

Klíčovou součástí projektu bylo komunitní mapování a identifikace rozvojového potenciálu vybraných lokalit. V rámci projektu v každé z lokalit pracoval tým projektových odborníků a specialistů z různých oborů: sociální antropologie, územní plánování a urbanismus, geobotanika, sociální geografie, historie a archeologie. Jejich úkolem bylo jednak popsat sociální strukturu obyvatelstva a pochopit hlubší vztahy mezi jednotlivci a skupinami v dané komunitě a současně identifikovat dlouhodobě nevyužívané či opomíjené zdroje obsažené v konkrétním prostředí sídel a kulturní krajiny pro potřeby tvorby pracovních míst pro účastníky projektu, kterými byly dlouhodobě nezaměstnané osoby.

Výrazně pozitivní přínos pro realizaci projektu mělo kariérové poradenství. To plnilo roli aktivizujícího prvku v komunikaci společnosti s klientem na jeho cestě za navrácením hodnoty práce do hodnotového žebříčku, absentující v období charakterizovaném dlouhodobou nezaměstnaností. Jedním z důležitých výstupů poradenství byla identifikace vzdělávací potřeby, na kterou pak projekt reagoval návazným vzděláváním. Vzdělávání nezaměstnaných probíhalo různými způsoby, a to jako cílené zaškolení na nově vzniklé pracovní místo a dále jako univerzální zaškolení, které vycházelo z průmětu osobního potenciálu klienta a potřeb lokality, kde žije.