Financování místních projektů - zdroje a možnosti,

poslední aktualizace 5. srpen 2015

Přehled je určený k průběžnému doplňování dalších informací, dodatky zasílejte na: ivana.sladkova@fdv.mpsv.cz.

Banky

Program INOSTART
http://www.grantika.cz/cz/322/clanek/nase-projekty/program-inostart/

http://www.grantika.cz/ (web poradenské společnosti, která je součástí fin. skupiny České spořitelny)
Jde o komplexní podporu, tzn. výhodný úvěr a poradenství pro začátek podnikání poskytovanou ERSTE bank (Česká spořitelna) a MPO a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (s podporou švýcarských fondů). Lze získat výhodný úvěr (úrok 1 – 2%), předprojektové poradenství (třeba k přípravě podnikatelského záměru nebo zpracování analýzy trhu) do výše 27 830 Kč. Pak je tu nárok i na poradenství v průběhu realizace projektu (řízení podniku, marketingová strategie, patenty, právní poradenství aj.). Lze získat záruku od ČMZRB až do výše 60% jistiny úvěru. Zájemce nesmí být zadlužen.

Grantová podpora Komerční banky: program Nastartujte se!

http://www.nastartujtese.cz/

Program pro každého, kdo začíná podnikat a má zajímavý podnikatelský plán. Šanci uspět má každý, bez ohledu na předchozí zkušenost s podnikáním. Nenechte si ujít příležitost získat právě pro svůj projekt 300 000 Kč od odborné poroty a navíc 50 000 Kč v případě nejvyššího počtu hlasů od veřejnosti. 

Program Era pomáhá regionům:

http://www.erapomaharegionum.cz/

Jde o grantový fond, do kterého lze hlásit drobné projekty z celé České republiky, které jsou zastřešeny neziskovou nebo příspěvkovou organizací, církví nebo školou. Cílem programu je přispět k rozvoji udržitelného rozvoje a ke zlepšení kvality života v regionech.

Vybrané hlavní nadace

Nadace Siemens ČR

https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/o_nas/spol_odpovednost/firemni_filantropie/fond_pomoci/Pages/pravidla_grantu.aspx

Jde o průběžný grant Společnosti Siemens, měsíčně rozdělují 100 000Kč. Zároveň poskytují i regionální granty v místech, kde mají svá pracoviště a jejích nejbližším okolí. Jedná se o charitativní činnost.

Nadační fond Veolia ČR

http://www.nfveolia.cz/

http://www.nfveolia.cz/tiskove-zpravy/fuze-nf-veolia-a-nf-dalkia-cr-dokoncena/

Nadační fond Veolia podporuje sociální, environmentální projekty a veřejně prospěšné projekty s prvkem dobrovolnictví. Usiluje o šíření informací a osvěty u dětí a mládeže i široké veřejnosti na téma ochrany životního prostředí a pomáhá vytvářet podmínky, které narovnávají individuální, skupinové nebo společenské handicapy. Poskytuje i minigranty.

Nadace OSF
http://www.osf.cz/

Nadace Open Society Fund Praha financuje a sama realizuje jak projekty, které usilují o systémové změny na celostátní úrovni, tak projekty, které přispívají k řešení konkrétních lokálních situací. Zabývá se zásadními problémy české společnosti a podporuje aktivní občany, kteří ovlivňují dění ve svém bezprostředním okolí i své zemi. 

Nadace VIA
www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora

Nadace VIA pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí, posiluje neziskové organizace a investuje do jejich profesionálního rozvoje, pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v České republice.

Nadace České spořitelny

http://www.nadacecs.cz/

Nadace poskytuje granty do 70 000 Kč organizacím zaměřeným na pomoc seniorům, osobám s mentálním postižením nebo na prevenci a léčbu drogových závislostí. 

Fond T- Mobile

http://www.prosvetkolemnas.cz/

Podporují technologicky zaměřené projekty začínajících podnikatelů, regionální rozjezdy podnikání, komunikaci (mluvme spolu), a další.

Nadace Vodafonce
http://nadacevodafone.cz/

Podpora směřuje k rozvoji schopností, dovedností, vlastní iniciativy a společenské zodpovědnosti mladých lidí. S tím pomáhá grantový program V pohybu, dále pak využití komunikačních technologií pro společensky prospěšné cíle – grantový program Technologie pro společnost a ještě rozvoj a budování kapacity a know-how českých neziskových organizací – grantový program Rok jinak.

Nadace O2

http://www.nadaceo2.cz/

Aktuálně podporují mladou generaci, přispívají originálním nápadům mladých lidí ve věku 15 – 26 let, kteří chtějí něco vytvořit nebo změnit ve svém okolí. Program poskytuje mladým lidem podporu, finanční prostředky, telekomunikační vybavení a vzdělání potřebné pro realizaci jejich projektů.

Nadace ČEZ
http://www.nadacecez.cz/

Grantové řízení Podpora regionů
Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

Nadace OKD

http://www.nadaceokd.cz/cs/granty/grantove-programy

aktuálně nejsou již otevřeny výzvy, nově od roku 2016

Nadační fond GSK

www.nadacnifondgsk.cz/o-nas.html

Nadační fond GSK je firemním nadačním fondem společnosti GlaxoSmithKline, s. r. o., která je pobočkou jedné z největších farmaceutických firem na světě. Aktuálně byla pomoc zaměřena na seniory a nemocné.

Nadace Partnerství
www.nadacepartnerstvi.cz

Zaměření na ekologii, místní komunikaci, přírodu a krajinu.

Nadace Proměny

http://www.nadace-promeny.cz
Program Parky a zahrada hrou.

Grantové příležitosti (mimo nadace)

· Mládež v akci: www.mladezvakci.cz

· VTP UP Podnikavá hlava: facebook.com/podnikavahlava

· Social Impact Award CZ: socialimpactaward.net/czech-republic/

· NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy): www.naep.cz

· Státní investiční rozvojový fond, v jehož gesci je i Program rozvoje venkova: www.szif.cz;

· Vyšegrádský fond: http://visegradfund.org

· Ashoka: www.ashoka.org

Crowdfundingové a crowdsourcingové aktivity v ČR i zahraničí

· HitHit.cz: www.hithit.cz

· Kreativci sobě: http://www.kreativcisobe.cz

· Daruj správně: www.darujspravne.cz

· Darujme: www.darujme.cz

· Nakopni mě: http://www.nakopni.me

· Kickstarter: http://www.kickstarter.com

· Umsemumtam: http://www.umsemumtam.cz

Komerční sponzoři

Je možné oslovit partnery z komerčního světa v rámci jejich CSR strategie, je dobré zjistit si priority a nastavení oslovené společnosti a najít Vaše společné cíle. Vytvořit projekt v spolupráci. Napomozte firmám naplnit jejich společenskou odpovědnost.

Pár rad do začátků:

· Vybírejte si a pak oslovujte partnery, které můžete obsahově zajímat (nikdy nerozesílejte žádosti o podporu plošně).

· Nezapomínejte na regionální společnosti. Někdy je snazší získat podporu od 4 středních společností než od jedné velké.

· Oslňte je skrze cílovou skupinu, skrze námět, který Váš projekt řeší, skrze produkt, který vytváříte, skrze prostředky, které užíváte (nebuďte sebestřední, hledejte společné zájmy).

· Před jednáním 1) se důkladně seznamte s tím, co společnost dělá, 2) pošlete jim stručnou a jasnou prezentaci Vašeho projektu s vazbou na jejich společnost, 3) diskutujte s nimi, ptejte se na zpětnou vazbu, hledejte společný cíl.

· Nechtějte vždy jen finance – pomoci Vám může expertíza, kontakty, rady nebo i materiální pomoc.

Veřejné zdroje

▪ Regionální grantové výzvy (městské části, kraje, apod.)

▪ Národní a evropské výzvy (MPSV, MŠMT, MMR, MZe, MŽP), zejména pak výzvy ESF: http://www.esfcr.cz (Evropský sociální fond)

Např. Ministerstvo kultury ČR

Program Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - výzva v r. 2015

Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví. Žádosti o poskytnutí dotace z programu iso v roce 2015 v částech a/, b/ a d/ musí být podány nejpozději do 30. 1. 2015 (datum poštovního razítka odeslání písemné žádosti), žádosti o poskytnutí dotace z programu iso v roce 2015 v části c/ je možno podávat průběžně, nejpozději však s datem odeslání 4. 9. 2015.

Více informací na: www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/muzea-galerie-a-ochrana-moviteho-kulturniho-dedictvi/granty-a-dotace/integrovany-system-ochrany-moviteho-kulturniho-dedictvi-70574

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
http://www.pgrlf.cz/pgrlf/aktuality.php

Dne 3. 8. 2015 zahajuje PGRLF, a.s. první kolo příjmu žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Úvěry na nákup půdy, Podpora nákupu půdy – snížení jistiny a Sociální zemědělství. V souladu s pravidly pro poskytování podpor v rámci uvedených programů bude první kolo příjmu žádostí ukončeno ke dni 31. 12. 2015. V rámci programu Sociální zemědělství jsou pro první kolo příjmu žádostí alokovány finanční prostředky ve výši 50 mil. Kč.

Obecné informační zdroje pro neziskový svět

Celkový rozcestník:

▪ Econnect: www.nno.ecn.cz

▪ Neziskovky.cz: http://www.neziskovky.cz/clanky/508/granty

▪ České centrum fundraisingu: www.fundraising.cz

Subjekty a projekty podporující inovace včetně sociálních

· P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.: http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/

Provozuje web s informacemi o sociální ekonomice, sociálním podnikání v ČR. Na tomto webu jsou k dispozici další informace o podpoře pro přípravu projektů integračních sociálních podniků z MPSV - jde o sítě zkušených lidí z praxe a využít:

o Stáže

o Lokální konzultanti MPSV

o Informační semináře MPSV

o Kouči/ experti

Agentura pro sociální začleňování podporuje obce při začleňování obyvatel sociálně vyloučených lokalit, pomáhá obcím a městům při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy.
http://www.socialni-zaclenovani.cz/o-agenture.

Mezinárodní cena pro Sociální inovace Sozial Marie: http://www.sozialmarie.org/

Trast pro ekonomiku a společnost: http://www.thinktank.cz/o-nas/

Inosfera: http://www.inosfera.cz
Články, názory a akce ze světa inovací a oblastí interakce mezi akademickou a podnikatelskou sférou.

Hub Praha: http://prague.the-hub.net

· Portál CYRRUS ADVISORY: http://www.dotacni.info/category/aktualni-vyzvy/

Společnost se zabývá zprostředkováním dotací, uveřejňuje aktuální dotační výzvy v členění podle typu subjektů a témat.

· Bioinstitut: http://www.bioinstitut.cz/

Bioinstitut se věnuje ekologickému zemědělství, a to výzkumu, přenosu poznatků z vědy do praxe i vzdělávání v ekologickém zemědělství v České republice a v zemích střední a východní Evropy. Pomáhá začínajícím producentům, vydává praktické příručky k ekologickému zemědělství, úrodnosti půdy aj.: http://www.bioinstitut.cz/publikace/index.html

Regionální subjekty podporující inovátory, začínající podnikatele apod.

Jihomoravské inovační centrum: http://www.jic.cz

zejména pak tříměsíční startup akcelerátor StarCube: http://www.jic.cz/starcube

Inovační vouchery: www.inovacnivouchery.cz

Podpora malých firem v Jihomoravském kraji – naše lokality: http://www.jic.cz/platinn

▪ Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) je místo pro růst vašeho podnikání a vašich nápadů: http://vtpup.cz

Program např.: UP Business Club - vzdělávání a komunita

Soutěž Podnikavá hlava: http://podnikavahlava.cz/

Olomoucký klastr inovací: http://www.o-k-i.cz

Centrum pro začínající podnikatele (CPZP) při společnosti JVM-RPIC, spol. s r.o. http://www.cpzp.jvmrpic.cz/kontakt a jeho celostátní internetový portál: www.ipodnikatel.cz

Technologické inovační centrum Zlín: http://www.ticzlin.cz/

Karlovarská agentura pro rozvoj podnikání: http://www.karp-kv.cz/

Inovační vouchery: http://www.karp-kv.cz/cz/Stranky/Inovacni_vouchery.aspx